برنامه آموزشی پرستاری شیمی درمانی در کرمان

مکان شما:

این برنامه در خرداد سال ۱۴۰۱ در سالن معاونت بهداشت کرمان و به منظور آموزش پرستاری شیمی درمانی برگزار شد.