برنامه آموزشی کموتراپی داروخانه 13 آبان

مکان شما:
کموتراپی

برنامه آموزشی کموتراپی در خصوص ارتقا سطح علمی همکاران داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران كه در تاريخ ٢١ شهريورماه در سالن همايش داروخانه ١٣ آبان برگزار گرديد.

 

سخنرانان محترم: