برگزاری رویداد تورمور بورد گوارش در کلینیک صدرای شهر قم

مکان شما:

این رویداد در اسفند ۱۴۰۰ در کلینیک صدرای شهر قم در خدمت پزشکان رادیوانکولوژیست و در زمینه تورمور بورد مغز برگزار شد.

سخنران شرکت سدال: