خوردن غذاهای خام ،تند یا اسیدی در دوره درمان کمو تراپی، بله یا خیر ؟

مکان شما: